งานบริการ

  • บริการงานแปลทั่วไป ทางด้านธุรกิจ ด้านเทคนิคและวิชาการ จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ งานแปลเอกสารอย่างเป็นทางการต่าง ๆ อย่างเช่น หนังสือรับรอง เอกสารนำเข้าส่งออก ใบสำคัญจดทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ

  • บริการงานล่าม ทั่วไป ทางด้านธุรกิจ ด้านเทคนิคและวิชาการ จากภาษาโปแลนด์เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ งานล่ามระหว่างสัมมนาและระหว่างงานออกร้านต่าง ๆ

  • รับติดต่อเป็นนายหน้า เป็นผู้ดำเนินการในการกระทำธุรกรรม ธุรกิจ รับเป็นผู้ดำเนินเรื่อง ติดต่อประสานงานในทุก ๆ ธุรกิจระหว่างไทยและโปแลนด์

หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคต

ด้วยความยินดี

Jakub Wiszniewski